Tel.080-595-5573Email:aim@aimbike.com @aimbike

Back to Top

นโยบายการเปลี่ยนคืนสินค้า

  • ยินดีรับเปลี่ยน หรือรับประกันสภาพสินค้าที่ เสียหายจากการผลิตจากโรงงาน การขนส่ง หรือ การจัดส่งสินค้าผิดพลาด โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายแต่อย่างใด 
     
  • ขอสงวนสิทธิ์ในการไม่รับเปลี่ยน กรณีที่เกิดจากการใช้งานผิดวิธี 
  • ขอสงวนสิทธิ์ รับคืนสินค้าภายใน 14 วันนับจากวันที่ส่งสินค้า โดย สินค้าจะต้องอยู่ในสภาพเดิม ไม่มีการดัดแปลง แก้ไข ทั้งนี้ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเป็นผู้ชี้ขาดในการ รับคืนสินค้า
     
  • ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงแก้ไข เงื่อนไขต่างๆในการรับเปลี่ยนคืนสินค้า ตามความเหมาะสม โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า